§1. PREAMBUŁA

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane firmie Human Office Polska Sp. z o.o. (dalej: HO lub administrator) za pośrednictwem Sklepu internetowego www.workingplace.pl (dalej: Serwis lub Platforma Handlowa), pragniemy poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić powierzone nam dane osobowe na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad korzystania z Platformy Handlowej oraz przekazanie ważnych informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe podczas odwiedzania naszego Serwisu.

Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkich przypadków, w których HO jest administratorem i przetwarza dane osobowe bez względu na źródło pochodzenia danych, tj. zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pozyskaliśmy je w sposób pośredni, otrzymując je od innych uprawnionych podmiotów danych.

§2. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest operator platformy handlowej, tj. Human Office Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Posag 7 Panien 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000358960, REGON: 142348463, NIP: 5252478057 (dalej: administrator).

§3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych przez administratora możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem email: iodo@humanoffice.pl lub korespondencyjnie pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych

Human Office Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1

02-495 Warszawa

§4. CELE I CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Korzystanie z naszej Platformy Handlowej może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Otrzymane dane przetwarzamy z zachowaniem ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Ze względu na różnorodność celów przetwarzania danych sam decydujesz o tym, czy chcesz nam je udostępnić. Kierując się tym, aby cele przetwarzania danych były dla Ciebie czytelne, przedstawiamy poniżej zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • założenia i prowadzenia konta na Platformie Handlowej;
 • zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie;
 • obsługi reklamacji;
 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności elektronicznych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w następujących celach:

 • informowania w sposób bezpośredni o ofercie administratora;
 • zarządzania relacjami i w celach marketingowych, w tym zarządzania reklamami profilowanymi;
 • kontaktowych;
 • wsparcia usług kredytowych; wsparcia ubezpieczenia zakupionego towaru;
 • wsparcia obsługi usług płatniczych; windykacji należności;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej przez Ciebie zgody, w tym do:

 • przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • zapisywania danych w plikach cookies;

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

§5. ODBIORCY DANYCH

W niektórych sytuacjach będziemy przekazywali Twoje dane osobowe następującym podmiotom zewnętrznym:

 • podmioty sprzedające towary za pośrednictwem Platformy Handlowej, podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmioty realizujące usługi dostawy towarów, w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Platformy Handlowej, firmy świadczące usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta administrator, firmy konsultingowe, firmy współpracujące w ramach kampanii marketingowych, podmioty wspierające w świadczeniu usług drogą elektroniczną itp.;
 • podmioty prowadzące serwisy internetowe umożliwiające porównywanie opinii o transakcjach;
 • organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej;
 • pozostałe podmioty takie jak: firmy kredytowe, ubezpieczeniowe, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, audytorzy i biegli rewidenci, firmy windykacyjne itp.

W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Platformy Handlowej.

§6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez administratora zgód lub innych oświadczeń. W związku z powyższym Twoje dane będziemy przechowywać przez następujące okresy:

 • w związku z wykonaniem umowy o korzystanie z Platformy Handlowej oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanymi (okres ten wynika z Kodeksu cywilnego);
 • w związku z obsługą wniosków, skarg, reklamacji lub innych pism kierowanych do administratora – do czasu wyjaśnienia sprawy objętej wnioskiem, skargą, reklamacją lub innym pismem kierowanym do administratora;
 • w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania stosownej zgody;
 • w związku z badaniami statystycznymi, działaniami analitycznymi, badaniem satysfakcji – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu wyłącznie w formie zanonimizowanej lub zagregowanej (dane statystyczne);
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat);
 • w celu wykazania rozliczalności będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres, w którym administrator jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty;
 • informacje wynikające z plików cookies własnych będą przechowywane tylko podczas bieżącej sesji przeglądarki i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki.

§7. UPRAWNIENIA OSÓB W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg praw wynikających z RODO, tj. prawa do cofnięcia wyrażonej zgody. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Ci prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Human Office Polska Sp. z o.o., jak również w zakresie określonych informacji, np. dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itp. Przysługuje Ci także prawo dostępu do swoich danych osobowych, w postaci uzyskania ich kopii.

Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora niezwłocznego poprawienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja na dalsze przetwarzanie danych. „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Twoich danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy administrator potrzebuje nadal je wykorzystywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Ci prawo do powstrzymania administratora przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. administrator jest w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator nadal może je przechowywać, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Twoich własnych celów u innych, odrębnych administratorów danych. Z niniejszego prawa możesz skorzystać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Administrator może odmówić Ci realizacji powyższego prawa, jeżeli wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem email: iodo@humanoffice.pl lub korespondencyjnie pod adresem:

Inspektor Ochrony Danych

Human Office Polska Sp. z o.o.

ul. Posag 7 Panien 1

02-495 Warszawa

§8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do korzystania z Platformy Handlowej jak również realizacji zamówionych przez Ciebie usług.

§9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Z uwagi na korzystanie z usług podmiotów wspierających naszą działalność, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Twoje dane osobowe są jednak bezpieczne – dostawcy systemów przystąpili do programu Tarcza Prywatności (Privacy Shield) i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej.

§10. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym możesz skontaktować się w następujący sposób:

 • telefonicznie: 22/ 531 03 00;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§11. PROFILOWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ten sposób przetwarzania Twoich danych osobowych nie będzie wywoływał wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.

Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych w celu optymalizacji naszej Platformy Handlowej oraz wykorzystania niektórych informacji o Tobie w celu przedstawiania oferty najbardziej zbliżonej do Twoich preferencji. Monitorujemy w jaki sposób korzystasz z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępnić Ci materiały marketingowe dotyczące naszej oferty na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Jeżeli nie chcesz podlegać profilowaniu, powinieneś wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies.

§12. PLIKI COOKIES

Platforma Handlowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to małe fragmenty tekstu wysyłane przez nasz Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystasz podczas przeglądania Serwisu. W plikach cookies znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Platformy Handlowej, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta Użytkownika. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez systemy informatyczne podmiotów trzecich, np. Google Analytics.

§13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności będzie poddawana przez administratora regularnym przeglądom i w razie potrzeby uzupełniana lub uaktualniana. Uzupełnienia oraz zmiany mogą wynikać m.in. z nowych przepisów prawa lub nowych wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Zastrzegamy sobie także możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy Twoje dane, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych przez nas danych osobowych. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w naszym Serwisie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail